• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • 

  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z NGO na 2020 r.

  dział: / dodano: 04 - 10 - 2021

  Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwałą nr XIII/129/2019z dnia 29 listopada 2019 r. przyjęła, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, „Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok". 

  Ramy prawne procedur konsultacyjnych określiła Rada Powiatu Inowrocławskiego, przyjmując uchwałę nr XLV/448/201 O z dnia 30 września 201 O r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  Zgodnie z przyjętymi założeniami, informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem Programu na 2020 rok, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego, na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. 

  W terminie 15 dni organizacje mogły zgłaszać uwagi i opinie w trybie określonym ww. uchwałą. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące projektu Programu. Program określa między innymi: cele programowe, zasady i formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz sposób jego realizacji. Natomiast sprawozdanie za okres realizacji Programu, stanowi ocenę jego funkcjonalności, będącej odpowiedzią na oczekiwania środowiska pozarządowego oraz zawiera wskaźniki, które dotyczą realizacji współpracy w ujęciu rocznym. Istnieje również możliwość bieżącej oceny przedmiotowej współpracy w trybie zgłaszania w formie pisemnej wniosków, uwag i propozycji zmian dotyczących funkcjonowania Programu, składanych do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. W roku 2020 nie wpłynęły do Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu żadne wnioski, uwagi czy propozycje zmian dotyczące funkcjonowania Programu.

  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z NGO na 2020 r.

  Program współpracy z NGO na 2022 r.