• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • 

  XL sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  dział: / dodano: 18 - 02 - 2022

  XL  sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego odbędzie się 25 lutego 2022 roku (piątek) o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1842 z późn. zm).   

  Proponowany porządek obrad:

  1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

  2.    Przyjęcie porządku obrad.

  3.    Przyjęcie protokołu obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.

  4.    Informacja o realizacji uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętej na XXXIX sesji 28 stycznia 2022 roku i powierzonej do wykonania Przewodniczącemu Rady Powiatu.

  5.  Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał podjętych na XXXIX sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 28 stycznia 2022 r.

  6.  Informacja o pracy Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w okresie od 19 stycznia 2022 roku do 15 lutego 2022 roku.

  7. Informacja o liczbie i kwocie udzielonych w 2021 roku ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych:
      - wystąpienie Skarbnika Powiatu,
      - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
      - dyskusja.     

  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok:
      - wystąpienie Skarbnika Powiatu,
      - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
      - dyskusja,
      - podjęcie uchwały.   

  9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2022-2037:
      - wystąpienie Skarbnika Powiatu,
      - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
      - dyskusja,
      - podjęcie uchwały.     

  10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Inowrocławskiego za rok 2021 i 2022:
        - wystąpienie Skarbnika Powiatu,
        - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
        - dyskusja,
        - podjęcie uchwały.         

  11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2021 rok oraz za 2022 rok:
      - wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,
      - przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
      - dyskusja,
      - podjęcie uchwały.   

  12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 r.:
      - wystąpienie Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
      - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
      - dyskusja,
      - podjęcie uchwały.   

  13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ulicy Tadeusza Kościuszki:
      - wystąpienie Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
        - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
        - dyskusja,
        - podjęcie uchwały.

  14. Wnioski i oświadczenia radnych.

  15. Zakończenie.