• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • 

  XLI sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  dział: / dodano: 21 - 03 - 2022

  XLI  sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego odbędzie się 25 marca 2022 roku (piątek) o godzinie 10.00  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm).


  Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad XL sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
  4. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał podjętych na XL sesji  Rady Powiatu Inowrocławskiego 25 lutego 2022 r.
  5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w okresie od 16 lutego 2022 roku do 15 marca 2022 roku.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok:
  - wystąpienie Skarbnika Powiatu,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2022-2037:
  - wystąpienie Skarbnika Powiatu,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
  - dyskusja,    
  - podjęcie uchwały.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego  im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2021 rok:
  - wystąpienie Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
  - dyskusja,    
  - podjęcie uchwały.
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza  w Inowrocławiu za rok 2021:
  - wystąpienie Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji,    
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
  - dyskusja,    
  - podjęcie uchwały.
  10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  w Powiecie Inowrocławskim w 2021 r.:
  - wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku  Publicznego,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu  o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 r.:
  - wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie określenia  zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2022 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
  - wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
   - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2021 roku oraz zestawienia potrzeb w zakresie sytemu pieczy zastępczej:
  - wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego udziału Powiatu Inowrocławskiego w zabudowanej nieruchomości położonej w Latkowie, gmina Inowrocław:
  - wystąpienie Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku:
  - wystąpienie Inspektora Ochrony Danych w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  16. Wnioski i oświadczenia radnych.
  17. Zakończenie.