• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • 

  „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.

  dział: / dodano: 14 - 01 - 2022

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2022 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” .   

  Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.    

  Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r.:
  1)   obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2)   obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3)   obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4)   obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5)   obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6)   obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

  Adresatami pomocy mogą być dla:

  1) obszaru A – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2) obszaru B  – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
  3)   obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
  4)   obszaru D:
  a)    placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
  5)   obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
  6)   obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
  7)   obszaru G – powiaty.   

  Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

  1)   obszar A – do 165 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
  2)   obszar B – do 150 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3)   obszar C – do 34 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
  4)   obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  a)  120 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  b) 100 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  c) 300 000,00 zł dla autobusów;
  5)  obszar E – do 15 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
  6)  obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
  7)   w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.   
  W związku z powyższym Powiat Inowrocławski jako realizator programu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach B, C, D oraz F.    

  Kompletne i podpisane wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej należy składać na zamieszczonym poniżej formularzu (Wniosek dla projektodawców) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88‑100 Inowrocław (Kancelaria Ogólna, p. 012), natomiast wniosek w wersji elektronicznej proszę przesłać na adres Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl, do dnia 18 lutego 2022 r.   

  Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym, bezpośrednio w Kujawsko-Pomorskim Oddziale PFRON, ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń.   

  Procedury realizacji programu oraz załączniki dostępne są pod adresem: 
  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021     

  Intensywność pomocy w danym obszarze - do pobrania

  Wniosek dla projektodawców - do pobrania

  Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w Programie dostępne są w Wydziale Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich, tel. (52) 35 92 327, 501 639 513, (52) 35 92 328.