• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Protokoły
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Zdrowie
 • 

  Ćwierć miliona na zabytki

  dział: Kultura i Historia / dodano: 09 - 02 - 2024

  Po raz kolejny, tak jak zapowiadała Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska, Powiat Inowrocławski zwiększył pulę środków na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach. W tym roku przeznaczono na ten cel ćwierć miliona złotych!

  Zarząd Powiatu Inowrocławskiego ogłosił otwarty konkurs na przyznanie dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.

  - Nasz region bogaty jest w piękne zabytki. Ich bieżące utrzymywanie jest jednak kosztowne. Widząc skalę potrzeb, spełniamy daną wcześniej obietnicę i co roku zwiększamy na ten cel środki. Cieszę się, że możemy wspierać nasze dziedzictwo i ratować zabytki, z których wiele to prawdziwe perełki - mówi Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.

  Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

  Dotacja może być udzielona, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, m.in. na sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku czy odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.

  Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego  na ten cel to 250 tys. zł.

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław w terminie do 31 marca 2024 r., wniosku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs - obiekty zabytkowe”. Decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Starostwa, a nie data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.

  Wzór wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego www.bip.inowroclaw.powiat.pl w zakładce: Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat / Uchwały Zarządu Powiatu / 2024 / Uchwała Nr 1271/2024 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na przyznanie w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.

  Artykuł ukazał się w Przeglądzie Powiatu, Miast i Gmin 9 lutego 2024 r.