• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Zakres działalności

  Powiat ma osobowość prawną, jest jednostką zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, działa na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym.

  Powiat wykonuje określone ustawami zadania ponadgminne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w zakresie:
  1. edukacji publicznej
  2. promocji i ochrony zdrowia
  3. pomocy społecznej
  4. polityki prorodzinnej
  5. wspierania osób niepełnosprawnych
  6. transportu zbiorowego i dróg publicznych
  7. kultury i ochrony dóbr kultury
  8. kultury fizycznej i turystyki
  9. geodezji, kartografii i katastru,
  10. gospodarki nieruchomościami
  11. administracji architektoniczno-budowlanej
  12. gospodarki wodnej
  13. ochrony środowiska i przyrody
  14. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
  15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
  16. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
  17. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
  18. ochrony praw konsumenta
  19. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
  20. obronności
  21. promocji powiatu
  22. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  23. zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

  Ponadto:
  • Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
  • Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
  • Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
  • Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
  • Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.
  • Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
  • Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
  • Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.
  • W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
  • Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.