• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Gmina Janikowo

  Urząd Miejski w Janikowie
  ulica Przemysłowa 6
  88-160 Janikowo
  Tel. 52 35 14 411, Fax. 52 35 13 519
  www.janikowo.com.pl
  e-mail: janikowo@janikowo.com.pl

  W Gminie Janikowo jest 12 sołectw, zamieszkuje ją ogółem 13 855 mieszkańców.

  Gospodarka
  Janikowo jest stosunkowo dobrze wyposażone w infrastrukturę istotną dla rozwoju przedsiębiorczości. W mieście odnajdujemy Piastowski Bank Spółdzielczy, Bank Zachodni WBK S. A. Na terenie miasta zlokalizowane są trzy bankomaty, jedna stacja paliw, trzy apteki, biura rachunkowe i księgowe, dwa hotele oraz dwie restauracje. Przedsiębiorcy mają dostęp do usług telekomunikacyjnych i Internetu. Opiekę zdrowotną zapewniają trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Miasto Janikowo posiada ponadto system monitoringu składający się z 14 kamer, obejmujących swym zasięgiem 80% powierzchni miasta. Ochrona przeciwpożarowa zapewniana jest przez sieć Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. Miasto rozprowadza również sygnał internetowy za pomocą telewizji kablowej. Miasto stanowiące siedzibę władz samorządowych, będące wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjno-usługowym i mieszkaniowym, jest dobrze wyposażone w infrastrukturę techniczną. Na potrzeby rozwoju miasta wydzielono tereny przeznaczone pod inwestycje: dla przemysłu ciężkiego, przemysłu nieuciążliwego oraz dla przemysłu nieuciążliwego i usług. Ma to istotny wpływ na rozwój transportu i usług obsługi przemysłu. W grudniu 2007 roku na terenie miasta według danych Głównego Urzędu Statystycznego istniało w Janikowie 821 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Na sektor prywatny składało się 760 podmiotów gospodarczych a na sektor publiczny 61 podmiotów gospodarczych. W porównaniu z rokiem 2000 liczba podmiotów gospodarki narodowej na terenie Janikowa wzrosła o ponad 200 nowych firm. Wyraźny wzrost nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych nastąpił w latach 2003 – 2004 i w roku 2006 – 862 podmioty. Na terenie miasta dominują następujące branże przemysłu: chemiczny, meblarski oraz branża transportowa i budowlana.

  Przyroda
  Na terenie gminy jest Jezioro Pakoskie, Jezioro Ludziskie oraz rzeka Stara Noteć. Parki zabytkowe w Broniewicach, Kołudzie Wielkiej i Dobieszewicach. Pomniki Przyrody – 37 drzew, 1 kamień narzutowy o obw. 10 m.
  Rys historyczny
  Najstarsze ślady działalności człowieka w okolicach Janikowa odkryto w Broniewicach. Są to fragmenty ceramiki wstęgowej rytej, datowane na drugą połowę piątego tysiąclecia przed Chrystusem. O tysiąc lat młodsze są fragmenty domu kultury lendzielskiej odkryte w Dobieszewicach. Z roku 1472 pochodzi dokument potwierdzający lokację wsi Janikowo. Wsie w okolicach Janikowa powstawały jako własność kościelna, później szlachecka, bądź jako własność królewska. W XV w. na terenie dzisiejszej Gminy Janikowo ostatecznie ukształtowała się struktura administracyjna Kościoła. Strukturę tworzyły trzy parafie: w Ludzisku, Trlągu i w Ostrowie (1460r.). Stąd też najstarsze zabytki – powstające w drugiej połowie XV wieku - mają charakter sakralny i cechy architektury gotyckiej. Po okresie recesji gospodarczej, która przypadła na początek XVII w. oraz grabieży i spustoszeń z czasu potopu szwedzkiego, nastąpiło niemal zupełne zahamowanie życia gospodarczego i osadnictwa na tym obszarze. Pierwsze ważniejsze zmiany w strukturze przestrzennej Janikowa nastąpiły dopiero w XIX wieku, kiedy to w latach 1872-1873 oddano do eksploatacji linię kolejową Poznań -Inowrocław - Bydgoszcz, a trzy lata później uruchomiono cukrownię. Za lokalizacją cukrowni w Janikowie przemawiały: dogodna droga wodna, linia kolejowa, poczta, urodzajne ziemie i lokalny kapitał. Budowę cukrowni ukończono w 1876 r. Wraz z rozpoczęciem działalności fabryki zostało wybudowane osiedle pracownicze, które było typowe dla tego typu zabudowy w II połowie XIX w. (tzw. Majdany przy ulicy Szkolnej i Topolowej). W okresie II Wojny Światowej, w latach okupacji Niemcy wcielili te ziemie do Rzeszy w ramach nowo utworzonej prowincji Kraj Warty i podporządkowali je rejencji bydgoskiej. Społeczność polską wysiedlano do Generalnej Guberni, pozostałych zmuszano do niewolniczej pracy w Kraju Warty, bądź wywożono na roboty do Rzeszy. Na terenie gminy Niemcy utworzyli dwa obozy pracy dla Żydów. Pod koniec 1945 r. Janikowo liczyło 1760 mieszkańców. Najbardziej dynamiczny rozwój nastąpił jednak po drugiej wojnie światowej, kiedy to w 1953 roku rozpoczęto budowę (jednego z największych w Europie) kombinatu sodowego. W tym okresie w Janikowie powstało wiele mieszkań, sklepów i baraków przeznaczonych pod hotele. Od momentu uruchomienia prac budowlanych do chwili uruchomienia działalności w 1957 r. nastąpił znaczny wzrost ludności oraz rozwój przestrzenny wsi. Pięć lat później w 1962 r. Janikowo otrzymało prawa miejskie.

  Zabytki
  • Wśród obiektów zabytkowych gminy na uwagę zasługują m.in.:
  • zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Ostrowie
  • kościół murowany z 1460 roku.
  • zespoły pałacowe w Broniewicach i Głogówcu.
  • zespół dworski w Kołudzie Wielkiej wraz z parkiem krajobrazowym.

  Niezabytkowym obiektem wartym uwagi jest Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziz Al Sauda w Janikowie.