• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Deklaracja dostępności

  Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do do strony internetowej Powiatu Inowrocławskiego.

  Data publikacji strony internetowej: 2021-12-13.
  Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-25.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  Treści niedostępne

  Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych, część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany), część grafik nie posiada opisów alternatywnych .

  Wyłączenia

  Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

  2021-12-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Hejenkowski, promocja@inowroclaw.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3592 321. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli 6 dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

  Dostępność architektoniczna

  Opis dostępności architektonicznej budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu:

  Budynek Starostwa Powiatowego mieści się przy ul. Mątewskiej 17, dojazd i wjazd na parking od ul. Mątewskiej, piesze dojście ścieżką pieszo-rowerową od pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej. Przy wejściu B do budynku wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


  Wejście „B” do budynku od strony lewej wyposażone jest w urządzenia elektroniczne służące do komunikacji głosowej dla osób niepełnosprawnych, pozwalające przywołać ochronę budynku, która obsługuje i pomaga skorzystać z platform lub windy a także skontaktować się z pracownikiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub pracownikiem Wydziału Komunikacji i Transportu.

  Od wejścia „B” na parterze, w budynku można korzystać z platformy – dojście do pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz sali obsługi Wydziału Komunikacji i Transportu korzystając z dźwigu i platformy.
  Od wejścia „B” dostępność dźwigu jest do wysokości I piętra.


  Na I piętrze znajduje się Biuro Rady Powiatu Inowrocławskiego oraz Sala Sesyjna Rady Powiatu Inowrocławskiego, do których dostęp jest możliwy przy użyciu schodałazu obsługiwanego przez ochronę budynku. Od ulicy Mątewskiej na szczycie budynku znajduje się winda, którą można się dostać na każde piętro budynku. Przy wszystkich wejściach do budynku znajdują się strzałki kierunkowe wyznaczające drogę do windy.


  Po korytarzach budynku można poruszać się na wózkach inwalidzkich. Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest możliwość porozumiewania się w języku migowych oraz wstępu osób z psem asystującym.
  Opis dostępności architektonicznej budynku Starostwa Powiatowego przy alei Ratuszowej 38 w Inowrocławiu:

  Budynek siedziby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu mieści się pomiędzy ul. Świętokrzyską i al. Ratuszową. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy budynku od strony al. Ratuszowej.


  Wejście do budynku znajduje się od strony al. Ratuszowej, osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z platformy.


  Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Na każde piętro można dostać się windą. Po korytarzach można poruszać się na wózkach inwalidzkich.


  W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego; osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym.